ตำนาน “คด” กายสิทธิ์ มีอิทธิฤ ทธิ์ในตน ผู้คนอ ย า กเป็นเจ้าของ

คด เป็นเครื่องร า งของทนสิทธิ์อ ย่ า งหนึ่งที่คนไทยเ ชื่ อถือกันมาแต่โบราณ   อๅนุภาพข…

Read More