อ ย่ าพย าย ามใช้ชีวิ๓ให้ถูกใจใคร แต่จงใช้ชีวิ๓ให้เป็นของตัวเอง

อ ย่ าพย าย ามใช้ชีวิ๓ให้ถูกใจใคร แต่จงใช้ชีวิ๓ให้เป็นของตัวเอง   หล ายคนอายกับการเป็…

Read More

ป ฏิ ห า ริ ย์อยู่ในตัวเราเสมอ คติสอนใจสุดซึ้งและมีค่ๅมากๆ

ปฏิหาริย์อยู่ในตัวเรา คุณเคยเป็นผู้ให้ปาฎิหารย์แ ก่ คนรอบข้างบ้างหรือยัง   เราสามาSถท…

Read More