อยู่แบบโง่ๆแล้วเป็นสุ ข ยังจะดีกว่าทุ กข์เพราะอวดฉล าด

อยู่แบบโง่ๆแล้วเป็นสุ ข ยังจะดีกว่าทุ กข์เพราะอวดฉล าด

 

บางทีนั้นการอวดฉล าดก็อาจจะนำพาความทุ กข์เข้ามาสู่ตัวเราบางทีชีวิ๓

ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนฉล าดไปทุ กเรื่องก็ได้

หัดแ ก ล้ งโ ง่บ้างครั้ง ก็อาจจะทำให้ชีวิ๓มีความสุ ขมากกว่าการ

ใช้ชีวิ๓ในปัจจุบันนี้ ควรที่จะฉล าดในเรื่องที่ควรฉล าด

ควรจะแ ก ล้ งโง่ในเรื่องที่ไม่ควรฉล าดจะดีกว่าเพราะ

บางครั้งการพย าย ามทำเหมือนว่าเราดูฉล าด

อาจจะนำพาเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิ๓ของเราอีก

ทั้งการทำตัวอวดฉล าดมากจ นเกินไป ก็อาจจะทำให้

คนอื่นๆที่ไม่ช อ บเราหมั่นไ ส้เอ าได้เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิ๓ในบางครั้งก็ไม่จำเป็น

ที่จะต้องทำตัวเหมือนคนฉล าดเสมอไปหรอ กนะแ ก ล้ งโง่

บ้างบางครั้งมันก็ไม่ได้เ สี ยหๅยอะไรเลยสักนิด

เพราะเราต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าจังหวะไหนที่เราควรจะฉล าด

จังหวะไหนที่เราควรจะแ ก ล้ งโง่ ทุ กอ ย่ า งมัน

ย่อมมีเ ห ตุผลในการกระทำของมันเสมอแหละนะว่าเราควรจะทำยังไงกับมัน

Related posts

Leave a Comment