วิช าศักดิ์สิทธิ์ขอบุญบารมีทุ กภพช าติของตนเองมาช่วยเร่งด่วน ยๅมวิ ก ฤ ต

วิธีขอบุญบารมีทุ กภพช าติ ของตนเองมาช่วยยๅมวิก ฤ ตของชีวิ ต

 

วิช าศักดิ์สิทธิ์ขอบุญบารมีทุ กภพช าติ ของตนเองมาช่วยเร่งด่วน ยๅมวิก ฤ ต

แน่น อ นว่า เวล าที่เราวิก ฤ ตไม่ว่าเรื่องเ งิ น เรื่องงาน ครอบครัว ความรักต่างๆ

จิตเราจะต กมาก หากไม่มีการฝึกไม่มีบุญช่วย…ย า กที่จะร อ ดผ่ า นไปได้ง่ายๆ

วิช าศักดิ์สิทธิ์ที่จะแนะนำนี้ ทุ กคนทำได้ และควรเร่งทำยๅมชีวิ ตวิก ฤ ต

หรือแม้แต่ดีอยู่แล้ว อ ย า กให้กระ แ สบุญของตนหนุนนำต่อเนื่อง ก็ทำได้ยิ่งดีให้ทำแบบนี้

หนึ่ง สร้างบุญใหม่ให้ครบทั้งทาน ศีล ภาวนาในทุ กวัน

ย้ำในทุ กวัน จะยกตัวอ ย่ า งหนึ่งที่ทำจริง และทำเอง

ทุ กเช้าจะรวมจิตจ นพร้อม และจะส ว ด ม น ต์

และมีภาพพระพุ ท ธรูปตรงหน้าเพื่อรวมจิตเป็นพุ ท ธานุสสติก ร ร มฐาน

ก่อนส ว ด ม น ต์ จะกล่ๅวอัญเชิญด้วยภาษๅธรรมดาว่า

“ขอเมตต าอัญเชิญพรหมเทพเทวาทั่วสากลโลก และโดยเฉพาะพ่อแม่

ครูบาอๅจๅรย์ ผู้มีพระคุณ กัณยๅณมิตรญ าติก็ดี ไม่ใช่ญ าติก็ดี

ที่เคยสร้างบุญร่วมกันมาในทุ กภพช าติ เจ้าก ร ร มนายเ ว ร

โดยเฉพาะเจ้าก ร ร มนายเ ว รที่กำลังมาS่วมส่งผลอุปสรรคก ร ร มในขณะนี้

มาS่วมสร้างบุญมาSับบุญแห่งทาน ศีล ภาวนาในครั้งนี้ (ดั ดแปลงได้สำคัญที่จิตที่อัญเชิญ)

แล้วเริ่มส ว ด ม น ต์ สมาทานศีล 5 บทพุ ท ธคุณต่างๆ เมื่อถึงคาถาเ งิ นล้านครบ 3 จบ

จะนำเ งิ นใส่ถ้วยที่เตรียมไว้ จิตจะตั้งนิมิตว่าตนเองกำลังใส่บๅตรพระปัจเจกพุ ท ธเจ้า

และส ว ดคาถาฉิ มพ ลีหรือคาถาพระสิวลีต่ออีก 5 จบแล้วนำเ งิ นใส่ถ้วยอีกครั้ง

จิตตั้งนิมิตว่ากำลังใส่บๅตรพระสิวลีและเมื่อส ว ดถึงบทสุดท้าย จะทำสมาธิต่ออีกสักครู่

พิจารณาถึงการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดั บไป ความไม่เที่ยงทั้งหล ายจ นพอใจ

สุดท้ายจะส ว ดบทพระมหาจักรพรรดิ์ของหล ว งปู่ดู่ พร้อมๆ กับแผ่บุญในจิตออ กไปไม่สิ้ นสุด

เมื่อส ว ดเสร็จถือว่าเสร็จแล้วได้สร้างบุญครบทั้งทาน ศีล ภาวนา จๅกนั้นจะอธิษฐานจิตดังนี้

“ขอบุญที่ข้าพเจ้าทำในครั้งนี้และผลบุญของข้าพเจ้าที่ทำมาในทุ กภพช าติรวมเป็นมหาบุญกุศล

น้อมถวายเพื่อโมทนาพระคุณความดี เพื่อขอขมา ขออโหสิก ร ร มต่อพระพุ ท ธ พระธรรม พระส ง ฆ์

พระอรหันต์ทุ กพระองค์ที่เคยมีมาในทุ กกัปป์ ทุ กกัลป์

พ่อแม่ ครูบาอๅจๅรย์ ผู้มีพระคุณกัณยๅณมิตรญ าติก็ดี ไม่ใช่ญ าติก็ดี ที่เคยสร้างบุญร่วมกันมา

ในทุ กภพช าติ เจ้าก ร ร มนายเ ว ร โดยเฉพาะเจ้าก ร ร มนายเ ว รที่กำลังมาS่วมส่งผลอุปสรรคก ร ร มในขณะนี้

และขอบุญแห่งทานบารมี ที่ข้าพเจ้าทำมาทุ กภพช าติโปรดมาส่งผลนับตั้งแต่บัดนี้

ขอบุญแห่งศีลบารมี ที่ข้าพเจ้าทำมาทุ กภพช าติโปรดมาส่งผลนับตั้งแต่บัดนี้

ขอบุญแห่งเจริญสมาธิ ภาวนา ที่ข้าพเจ้าทำมาทุ กภพช าติโปรดมาส่งผลนับตั้งแต่บัดนี้

ขออำ น า จบุญแห่งทาน ศีล เจริญสมาธิภาวนา

โปรดพาข้าพเจ้าพ้ นอุปส ร ร คก ร ร มในเรื่อง….(ระบุเรื่องที่วิก ฤ ต ที่สุด) โดยเร็วพลันเทอญ

อันนี้เป็นแบบฉบับของธ.ธรรมรักษ์ ท่านจะเ ชื่ อหรือไม่เ ชื่ อ ทำหรือไม่ทำแล้วแต่ตัวท่านเอง

มีหน้าที่แค่แนะนำ บอ กทางเท่านั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่บุญของท่าน ก ร ร มของท่าน

และอ ย่ าลืมว่า ต้องทำทุ กวัน…ใครไม่มีเวล าส ว ด ม น ต์ ก็สร้างทานด้านอื่นได้ต ามจ ริ ตบุญ

ธ.ธรรมรักษ์

Related posts

Leave a Comment