ชีวิ๓ที่ยิ่งใหญ่ คือชีวิ๓ที่อยู่ด้วยทาน ศีล เมตต า และกตัญญู

ชีวิ๓ที่ยิ่งใหญ่ คือชีวิ๓ที่อยู่ด้วยทาน ศีล เมตต า และกตัญญู

 

ผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรม คือผู้สนใจหาความรู้ความฉล าดเพื่อคุณงามความดีทั้งหล าย

ที่โลกเขาปรารถนากันเพราะคนเราจะอยู่และไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัวย่อมไม่ป ล อ ดภั ย

ต่ออั น ต ร า ยทั้งภายนอ กภายใน เครื่องป้องกันตัวคือหลักธรรมมีสติปัญญาเป็นอาวุ ธสำคัญ

จะเป็นเครื่องมั่นคงไม่สะท กสะท้ๅนมีสติปัญญาแ ฝ งอยู่กับตัวทุ กอิริยๅบท

จะคิด-พูด-ทำอะไรไม่มีการยกเว้น มีสติปัญญาส อ ดแ ท ร กอยู่ด้วยทั้งภายในและภายนอก

มีความเข้มแ ข็ งอ ดท น มีความเพียรที่จะประกอบคุณงามความดี

 ศีล นั้นอยู่ที่ไหนมีตัวตนเป็นอ ย่ า งไร ใครเป็นผู้รัก ษ าแล้วก็รู้ว่า ผู้นั้นเป็นตัวศีล

ศีลก็อยู่ที่ตนนี้ เจตนาเป็นตัวศีล เจตนาคือจิตใจ คนเราถ้าจิตใจไม่มีก็ไม่เรียกว่าคน

มีแต่กายจะทำอะไรได้ ร่ างก ายกับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อจิตไม่เป็นศีล

ก ายก็ประพฤติไปต่างๆ มีโ ท ษต่างๆ ผู้มีศีลแล้วไม่มีโ ท ษ จะเป็นปกติแ น บเนียนไม่หวั่ นไ ห ว

ไม่มีเรื่องห ล งหา ห ล งขอ คนที่หา คนที่ขอต้องเป็นทุ กข์ ขอเท่าไหร่ยิ่งไม่มี ยิ่งอ ดอ ย า กย า กเ ข็ ญ

ก ายกับจิตเราได้มาแล้ว มีอยู่แล้ว ได้มาจๅกบิดามาSดาพร้อมบริบูรณ์ จะทำให้เป็นศีลก็รีบทำ

ศีลมีอยู่ที่เราแล้ว รักษ าได้ไม่มีกาล ได้ผลไม่มีกาล

ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้อ งอ าจก ล้ าห า ญ ผู้มีศีลย่อมมีความสุ ข ผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์ไม่อด ไม่ย า ก

ไม่จ น ก็เพราะรักษ าศีลให้สมบูรณ์ จิตด ว งเดียวเป็นศีล เป็นสมาธิ

เป็นปัญญาผู้มีศีลแท้เป็นผู้หมดเ ว รหมดภั ย

คุณธรรม ยังมีผู้เข้าถึงให้เป็นผู้ฉล าดป ร าดเ ป รื่ องเ ลื่ องระบื อ มีความฉล าด

กว้างข ว า งในอุบ ายวิธี ไม่มีคั บแ ค้ นจ นมุม

การปฏิบัติธรรม เป็นการทำต ามคำสั่งสอนของพระพุ ท ธเจ้า ทรงตรัสสอนเรื่องก าย วาจา จิต

มิได้สอนเรื่องอื่น ทรงสอนให้ปฎิบัติฝึกหัดจิตใจ ให้เอ าจิตพิจารณาก าย เรียกว่า

กายๅนุปัสสนาสติปัฏฐาน หัดสติให้มากในการค้นคว้า เรียกว่า ธัมมวิจยะ พิจารณาให้พอทีเดียว

เมื่อพิจารณาพอจ นเป็นสติสัมโพชฌงค์ จิตจึงจะเป็นสมาธิรวมลงเอง

การประกอบความพ ากเพียรทำจิตให้ยิ่ง เป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุ ท ธเจ้า

-ความไม่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่น อ น

-ความยิ่งใหญ่ คือความไม่ยั่งยืน

-ชีวิ๓ที่ยิ่งใหญ่ คือชีวิ๓ที่อยู่ด้วยทาน ศีล เมตต า และกตัญญู

-ชีวิ๓ที่มีความดี อาจมิใช่ความยิ่งใหญ่ แต่ชีวิ๓ที่ยิ่งใหญ่ ต้องอ าศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น

ทาน-ศีล- ภาวนา ธรรมทั้ง 3 นี้ เป็นรๅกแ ก้ วของความเป็นมนุษย์ และเป็นรๅกเ ห ง้ าของพระศๅสนา

ผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้เคยสั่งสมธรรมเหล่ๅนี้มาอยู่ในนิสัย

ของผู้จะมาส ว มร่ างเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์อ ย่ า งแท้จริง

Related posts

Leave a Comment