การบรรลุธรรมขั้นหนึ่งของมนุษย์ คือ การแ ก ล้ งโง่

การแ ก ล้ งโง่ คือการบรรลุธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์

 

อะไรที่ไม่ควรพูด อ ย่ าพูด อะไรไม่ควรไปยุ่ ง อ ย่ าไปยุ่ ง อะไรไม่ควรตอแยอ ย่ าไปตอแย

อะไรไม่ควรโ มโ ห อ ย่ าโ มโ ห เรียนรู้ที่จะแ ก ล้ งทำเป็นใบ้ แ ก ล้ งโง่ เป็นความสามาSถชนิดหนึ่ง

และถือเป็นการบรรลุแบบหนึ่ง

ด ว งต า – แ ส ร้ งทำเป็นต าบ อดถึงจะไม่ต้องน้ำต าไ หล

ปาก – แ ส ร้ งทำเป็นใบ้ถึงจะไม่ต้องมีปั ญ ห า

หู – แ ส ร้งทำเป็นหูห น วกถึงจะไม่ต้องเ จ็ บป วด แ ส ร้งโง่ถึงจะมีชีวิ๓อ ย่ า งผ่อนคล าย

ถ้าอ ย า กยืนอยู่อ ย่ า งมั่นคงในสังค ม บางครั้งก็ต้องแ ส ร้งทำเป็นไม่ได้ยิน มองไม่เห็น

อะไรไม่ควรพูดอ ย่ าพูด  ไม่ควรยุ่ งอ ย่ ายุ่ ง ไม่ควรโ ก ร ธก็อ ย่ าโ ก ร ธ

ต าต้องแ ก ล้ งทำเป็นมองไม่เห็นน้ำต าถึงจะไม่ไห ล

หูต้องแ ก ล้ งทำเป็นไม่ได้ยินถึงจะไม่เ จ็ บป วด คนเราแค่แ ก ล้ งโง่ก็จะผ่ อนคล าย

แ ก ล้ งโง่ ไม่ใช่โง่จริงๆ เป็นเพียงการทำตัวโง่ๆงงๆ ไม่วางแผน แ ก ล้ งโง่เป็นการแสดงความใจกว้าง

ไม่คิดแ ค้ น ในสังค มสมัยนี้ คนเรามีจิตใจซั บซ้ อน

เ หตุผลถึงมีก็อ ย่ าเ ถี ยงมากเกินไป เรื่องร าว ไม่ต้องทำให้ชัดเจ นเกินไป

เ หตุผลมีมากก็ยิ่งทำล ายความรู้สึก เรื่องราว ยิ่งชัดเจ นก็ยิ่งเ จ็ บป วด

แ ก ล้ งโง่ ไม่ใช่ไม่มีขอบเขต ไม่ใช่ไม่มีหลักการคิดคำนวณในใจ รู้อะไรถูกผิ ด ไม่เ ก ลี ย ด

ไม่สร้างปั ญ ห า ไม่ใช้อ าร มณ์  แ ก ล้ งโง่ ดูเหมือนไม่รู้เรื่องแต่จริงๆชัดเจ นไม่พูดมาก

ไม่ทำอะไรมากเกินไป ทำให้คนอื่นรู้สึกสะดวก ตัวเองสบา ยให้โอก าสคนอื่นไป เหลือทางให้ตัวเองเดิน

การบรรลุขั้นสุดของชีวิ๓ ก็คือ : แ ก ล้ งโง่  เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ ผ่านไปได้ก็พอ ใครจริงใครปล อ ม

ใครฉล าดใครโง่ รู้ชัดในใจก็พอ ใช่ก็ได้ ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรรวมกันก็ดี แยกกันก็ได้ ใจสำคัญที่สุด

ขอบคุณแหล่งที่มา : horosiam

Related posts

Leave a Comment